Skip to content

Diakonilederforum

Diakoniledermøtet, som endret navn til Diakonilederforum (DLF) i 2021, startet som et uformelt nettverk for topplederne ved de fire store diakoniinstitusjonene med sykehusdrift.

Senere er nettverket gradvis blitt utvidet til å omfatte flere diakonale virksomheter både innenfor og utenfor Den norske kirke. I oktober 2013 ble det besluttet å åpne nettverket for alle interesserte diakonale virksomheter i Norge.

Diakonilederforum møtes to ganger i året, og samles rundt følgende tematikk:

  • felles utfordringer innenfor diakonifeltet
  • strategi, samfunnsrolle og politiske rammevilkår
  • verdiarbeid
  • profesjonalisering av virksomhetene, IKT/digitalisering, eiendomsutvikling, m.v.
  • samarbeid med offentlige myndigheter og institusjonenes rammevilkår
  • lederskap med mer

DLFs formål

a. Hovedformålet med DLF er å opprettholde og videreutvikle et nettverk og møtested for toppledere i diakonale virksomheter. Nettverket skal være til gjensidig støtte og fellesskap.

b. Nettverket skal fokusere på felles diakonalt ståsted og refleksjon i tilknytning til dette, behov og utfordringer i samfunnet som diakonien må bidra til å møte, strategi og ledelse i diakonale virksomheter, m.v.

c. Nettverket tar opp aktuelle samfunnspolitiske problemstillinger som er relevante for virksomhetene og skal i nødvendig grad fremstå som et nettverk i møte med slike utfordringer.

DLFs møtepunkt

a. DLF tar sikte på å møtes fysisk én gang i tillegg til et digitalt nettverksmøte per år.

b. En årlig konferanse med et relevant tema knyttet til ledelse av diakonale virksomheter. Utvidet deltagelse på ledernivå fra medlemsinstitusjonene og deres virksomheter. Målet er å skape en større og åpnere møteplass for ledere, utvikle fellesskap og ledernettverk, og skape rom for refleksjon og læring knyttet til verdiarbeid og fellesfaglige og diakonale tema.

c. Med noe lenger frekvens kan det arrangeres en studietur.

DLFs medlemmer og kirkerådet

Medlemmer av DLF:

Lukasstiftelsen

Signo

Blå Kors

Diakonhjemmet

Kirkerådet DnK

Kirkens Nødhjelp

Betanien Bergen

Kirkens SOS

Modum Bad

Caritas

Diakonova

Kirkens Familievern

Kirkens Bymisjon

Stiftelsen Crux

Kirkens Sosialtjeneste

Haraldsplass diakonale stiftelse

Viken Senter

Sjømannskirken

Betanien Oslo

 

Kirkerådet

DLF har en representant i Kirkerådets diakoniutvalg.

Kirkerådet har fast plass i DLF representert ved direktør eller fast vara for denne på ledernivå.