Skip to content

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er Norges største private sykehus og drives på ideell basis med diakonalt verdigrunnlag. Sykehuset eies 50 prosent av Stiftelsen Diakonova og 50 prosent av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg.

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er opprettet av Stiftelsene Diakonissehuset og Menighetssøsterhjemmet (nå Diakonova) og skal drive sin virksomhet basert på deres verdier. Dagens sykehus er et resultat av en fusjon mellom Lovisenberg sykehus, som i 1993 var vedtatt nedlagt, og Menighetssøsterhjemmets sykehus. Det fusjonerte sykehuset ble etablert som en følge av endringer i sykehussektoren i Oslo. Oslo kommune la ved etableringen klare føringer om at sykehuset skulle ha to likeverdige eiere. De to eierne har vært sammen om å videreutvikle sykehuset til den virksomheten som i dag drives. Det opprinnelige Lovisenberg sykehus var etablert i 1868 og Menighetssøsterhjemmets sykehus var etablert i 1916.

Sykehuset har siden oppstarten vært en integrert del av Oslos offentlige helsetilbud. I dag har sykehuset en langsiktig driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. LDS er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo, inkludert sentrumsområdene og indre Oslo øst innen psykiatri og indremedisin. Sykehuset har også omfattende funksjoner for hele landet innenfor kirurgi og oralmedisin, og for Sør- Øst innen lindrende behandling.

Stiftelsen Diakonova har tre representanter i styret:

Ingar Pettersen

Johnny Thorsen

Kari Gran Bøe

Styrets leder er Bjørn Erikstein.

Gå til Lovisenberg Diakonale Sykehus’ hjemmeside