Krig mot MRSA

Professor Bjørg Marit Andersen fraråder studenter og helsepersonell å jobbe i enheter
som praktiserer den nye veilederen for forebygging av MRSA (meticillinresistente gule
stafylokokker). Veilederen er omstridt fordi smittede pasienter skal få gå fritt i miljøet.


Professor og avdelingsoverlege Bjørg Marit Andersen
på Ullevål universitetssykehus frykter økt smitte-
spredning av MRSA.
- Helsepersonell har stor risiko for å bli smittet på de enhetene der MRSA-pasienter får gå fritt i miljøet. På sikt kan det i verste fall bety yrkesforbud, med følgende økonomiske problemer og omskolering, sier Andersen, som er professor ved Ullevål universitetssykehus og underviser ved Høyskolen Diakonova. 

Hvis en student blir MRSA-positiv, får vedkommende ikke lov å jobbe i sykehus eller på sykehjem før de er sanert. Dersom saneringen ikke virker og de blir kronikere, risikerer de ikke å få tilstrekkelig praksis og kan dermed ikke fullføre utdanningen.

MRSA er definert som en allmennfarlig, smittsom sykdom og skal ifølge Smittevernloven behandles som det. Men det tar ikke de nye retningslinjene høyde for, mener Andersen.

I forslaget til ny MRSA-veileder fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet foreslås det å slippe opp i forhold til isolering av smittede på sykehjem. Tidligere har smittede her vært håndtert på samme måte som i sykehus. Det vil i praksis si isolasjon på eget rom, og at pleiere og besøkende må ha på seg fullt smittevernutstyr.  

- Det finnes i dag ingen god vitenskapelig dokumentasjon på at isolering hindrer smitte av MRSA på sykehjem.
Isolering på sykehjem fungerer dårlig overfor demente fordi de ikke kan samarbeide om tiltakene, skriver
Folkehelseinstituttet på sine internettsider. Der påpekes det også at isolering av demente på eget rom kan
være direkte helseskadelig, og at langvarig isolering også medfører en stor belastning for mentalt friske.

- De nye tiltakene er ikke en nedtrapping, men en tilpasning til dagens virkelighet i langtidsinstitusjoner,
mener Folkehelseinstituttet. Ifølge dem fører de nye og mer detaljerte anbefalingene til at smittevernet
ved sykehjemmene bedres og ikke svekkes. Dessuten er de nye anbefalingene strengere enn råd som
gis i andre land, hevder Folkehelseinstituttet.

- Økt smittebelastning
Bjørg Marit Andersen er helt uenig.
- Rutinene for å forebygge MRSA skjerpes rundt om i verden. Når Norge nå slakker av på tiltak i sykehjem,
vil det føre til økt smittebelastning både for andre pasienter og for ansatte. Det er vel dokumentert, sier
Andersen.

Hun frykter nå en ukontrollert spredning av MRSA i sykehjem og primærhelsetjenesten. Mange av pasientene
her er også ofte innom sykehus, noe som vil føre til økt behov for isolater og utstyr, i tillegg til testing av
helsepersonell som ønsker å gå fra førstelinjetjenesten til sykehus.

Professoren er også svært kritisk til at den nye veilederen vil tillate MRSA-smittede helsearbeidere å jobbe
med pasienter i hjemmesykepleie og resten av primærhelsetjenesten.

- Det fører til at vi vil få smittede primærleger, helsesøstre, fysioterapeuter og tannleger. Personell pålegges
å arbeide ubeskyttet mot MRSA i primærhelsetjenesten, de blir smittet, de har plikt til å la seg teste, og får
forbud mot arbeid i andre helseinstitusjoner. Venner og kjente, særlig i helsesektoren, holder seg på god
avstand for ikke å bli smittet. Dette kan fort bli de nye "spedalske" i samfunnet, frykter Andersen.

Rettigheter
Andersen mener at den nye veilederen ikke bare kommer i konflikt med Smittevernloven, men også med
Arbeidsmiljøloven. Der heter det nemlig at ingen arbeidstaker skal utsettes for unødig smitte.

- I sin ytterste konsekvens kan veilederen medføre flukt av helsepersonell fra primærhelsetjenesten fordi
man ikke tar vare på smittevernet for ansatte. For sykehusene videreføres de tidligere hovedtiltakene med
isolering av pasienter med påvist eller mistenkt MRSA og arbeidsrestriksjon for MRSA-positive arbeidstakere.

Krevende for sykepleierne
Det krever enormt mye av sykepleiere som skal jobbe med MRSA-pasienter, mener hygienesykepleier Bente
Seljordslia på Ullevål universitetssykehus. Hun har erfaring med dette etter at hun ledet en avdeling med fem
MRSA-pasienter i 2005.

Seljordslia mener sykepleiere som skal jobbe med MRSA-pasienter bør ha høy etisk kompetanse, stor evne
til empati, mye kunnskap om psykologi og høy grense for tålmodighet. I tillegg må de selvsagt ha mye
kompetanse om MRSA, hygiene og smittevern.

- Skal man mestre MRSA i sykehjem, er det viktig med rigide og gode rutiner, understreker hun.

Fakta
  • MRSA, meticillinresistente gule stafylokokker, er et økende problem ved norske sykehus.
  • Smitter som regel ved direkte kontakt mellom personer, men luftsmitte via avstøtte hudceller kan forekomme.
  • Bakteriene finnes overalt på kroppen og også på hår.
  • Fem sekunders kontakt med et dørhåndtak som en MRSA-smittet har tatt i, er nok til å videreføre smitten.
  • MRSA-bakteriene kan leve opp til ti måneder i tørt miljø.
  • En ny amerikansk studie viser at 30-50 prosent av sykehuspasienter med MRSA er døde etter ett år.
  • Har en person vært gjennom tre saneringer og fremdeles tester positivt, regnes personen som kroniker.
  • MRSA er definert som en yrkessykdom for sykepleiere og kan gi rett til yrkesskadeerstatning. Sykepleiere som jobber med MRSA-pasienter har ikke rett til noe tillegg. Det må eventuelt forhandles lokalt, opplyser Norsk Sykepleierforbund. De har heller ikke rett til å få dekket utgifter ved sanering, som for eksempel gassing av bolig, av arbeidsgiver.

AV ANNE KATHRINE AAMBØ

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her