- Verdier fungerer samlende

- Verdier fungerer som et samlingspunkt innad i organisasjonen, og de profilerer organisasjonen utad. Verdier må aktiveres og bevisstgjøres, ellers får de ingen funksjon, sier professor i etikk ved Menighetsfakultetet, Svein Olaf Thorbjørnsen.

 

 

 

På et av Menighetsfakultetets (MF) mange kontorer i fjerde etasje i Gydas vei 4 på Majorstua, møter vi Svein Olaf Thorbjørnsen. Foruten å være ansatt ved MF, sitter han blant annet i styret for Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet. Professorens kontor er nærmest overfylt med bøker. Noen av dem har han vært med å gi ut selv. Akkurat nå har han avsluttet et manus med tittelen ”En menneskelig konkurranse?” Her drøftes forholdet mellom konkurranse og synet på mennesket, med utgangspunkt i økonomisk konkurranse.

- Hva ser du som typiske verdier i vår tid?

- Økonomiske og målbare verdier er typisk. Vi vil gjerne måle og rangere. I så tilfelle er økonomiske verdier spesielt egnede. Det gjelder å ha mest, det gjelder å vinne og å gjøre seg gjeldende på stadig flere områder, enten det er i idrett, kultur eller i andre sammenhenger. - Likeledes er materielle verdier viktig, som hus, hytte og bil. Dernest kommer individuelle verdier. Selvrealisering, suksess og popularitet er viktig for mange, bemerker Thorbjørnsen. Han tror at fellesskapsverdier som familie, omsorg, ren natur, solidaritet og nestekjærlighet kommer litt lenger ned på listen. - Og hva med menneskeverd eller fred og rettferdighet? Spør Thorbjørnsen.

- Hvilken funksjon har verdier i dag?

- De har nok en reell funksjon, men verdier kan også få en formell, ikke-reell funksjon og heller være ”vimpler i festlig lag”. Da er det for stor avstand mellom visjonsnivået og det konkrete nivå. Verdier må aktiveres og bevisstgjøres, ellers får de ingen funksjon, påpeker Thorbørnsen. Han sier også at verdier kan få en instrumentell funksjon. Virkeliggjøringen av en verdi blir da bare et middel for å oppnå noe annet. - Et eksempel kan være å vise nestekjærlighet for å oppnå egne fordeler. Da blir andre mennesker sett på om som midler og det å gi kjærlighet bli ikke et mål i seg selv.

- Hva er typiske kristne verdier?

Thorbjørnsen ramser opp: - Menneskeverd: Liv, likeverd og respekt for personlig integritet. Rettferdighet, forstått som godhet - fordeling ut fra likhet og behov mer enn ut fra innsats, Omsorg/nestekjærlighet/fellesskap, og fred med mennesker, som refleks av freden med Gud.

 

- Forskjellen mellom kristne verdier og andre verdier i samfunnet er ikke så stor. Den blir imidlertid større om en presiserer verdiene og begrunner dem. Et eksempel er menneskeverdet. Thorbjørnsen legger samtidig til at kristne mennesker også påvirkes av de verdier som prioriteres i samfunnet, spesielt de materielle og økonomiske verdier.

- I arbeidet med å komme frem til en visjon, blir vi tvunget til å tenke igjennom hvilke verdier vi står for. Hvorfor er en sånn prosess viktig?

- Det finnes mange alternative verdier å bygge på, derfor er det så viktig at vi kjemper for verdiene vi tror på. Diskusjonen om formålsparagrafer i skolen er et uttrykk for akkurat det, kommenterer Thorbjørnsen. Han sier at verdier fungerer styrende og at de er noe som skal realiseres.

- Faglig sett er verdier et uttrykk for de etiske mål en handling sikter mot å virkeliggjøre, enten som formål eller resultat. Mer allment og upresist er verdibegrepet også brukt om de etiske forutsetninger hos den handlende som styrer handlingen og om etiske sider ved selve handlingens egenskaper, forklarer professoren. Han sier at verdibevissthet fungerer som et samlingspunkt innad i organisasjonen.

- Det er viktig å ha opplevelsen av et felles utgangspunkt. Samtidig er verdiene profilerende utad for organisasjonen. De gir bud om hva en står for eller ønsker å stå for.

- Hva mener du er viktige og sentrale verdier for en institusjon som Menighetssøsterhjemmet?

 

- Omsorg og barmhjertighet er selvsagt helt sentralt. Dernest er menneskeverd svært viktig. Menneskeverd handler om å verne om menneskelivet, fra unnfangelse til død. Det handler om likeverd, om å ta seg av alle mennesker på en like god måte. Det handler om å møte mennesker med den samme respekt, uansett bakgrunn og livssyn. Og det handler om å ha et særlig syn for de svake, enten det gjelder det ressursmessige eller deres fysiske og psykiske situasjon. Dessuten handler det om å fremme respekt for mennesker i livets sluttfase og etter døden.

Thorbjørnsen var med styret for Stiftelsen MSH og landsstyret i MSHs diakonifellesskap til Estland i begynnelsen av februar. - Det var veldig interessant å få være med til Estland. Det gjorde inntrykk å se hvordan Menighetssøsterhjemmets nærvær hadde gjort at de forholdt seg til døende mennesker på en helt annen måte enn tidligere. Da ble for eksempel de som snart skulle dø ikke vasket og stelt. Nå tok de seg av dem på en helt annen måte, forteller Thorbjørnsen. Han fikk møte nøden i Narva i Estland, samtidig som han fikk se hva Hospice har fått bety på diakonisykehuset i Tallinn.

 

- Jeg vil også trekke frem rettferdighet som en viktig verdi. En kristen forståelse av rettferdighet fokuserer mer på likhet og behov enn på innsats og motytelse. Dette gjelder både lokalt i forhold til ulike pasientgrupper, og globalt. Jeg er imponert over den måten en har kommet behovene i Estland i møte på, kommenterer Thorbjørnsen. Han trekker også frem verdien solidaritet som et uttrykk for nestekjærlighet i praksis, både lokalt og globalt.

- Har du noen tanker om hva som kan være viktig for MSH fremover?

 

- Å realisere de nevnte verdier, og å gi verdiene et kristent innhold, men på en slik måte at pasienter og studenter ikke føler at det blir noe påtrengende kristent. Dessuten bør MSH være en aktiv medspiller og aktør i den allmenne sammenheng knyttet til sykehusdrift, sykepleie og undervisning i helsefag. Vær frimodig når det gjelder å markedsføre kvalitetene som menighetssøstertradisjonen ivaretar! Det er bruk for disse verdiene også i samfunnet generelt, påpeker Thorbjørnsen.

 

KWM

                           

 

Svein Olaf Thorbjørnsen mener verdiene omsorg og barmhjertighet, menneskeverd, rettferdighet og solidaritet bør være viktige verdier for en institusjon som Menighetssøsterhjemmet. Foto: Kristin Malmin               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her