Boklanseringsseminar 13 oktober

Boklanseringsseminar på Høyskolen Diakonova


Torsdag 13. oktober 2016 var det flere spennende boklanseringer i regi av Høyskolen Diakonova.

«Beskytt øyeblikket mitt!»

Diakoni_bilde_bok.jpg

kl 09:30-11:30

Det lille barnet er sårbart, og både de gode og de vonde øyeblikkene kan prege det for all framtid. «Beskytt øyeblikket mitt!» handler om hvordan kirken, foreldre og andre voksne i posisjon kan bidra til å ivareta de minste barnas behov for omsorg.

Seminaret vil dreie seg om omsorg og makt, tilknytning og trøst og om hvordan omsorg kan praktiseres og stimuleres i kirkelige sammenhenger og hverdagsritualer. Hva betyr omsorg for barns utvikling og på hvilken måte? 

Hvilke erfaringer gjør foreldre og prester seg med å tematisere foreldrenes oppveksterfaringer og omsorgsevne i dåpssamtalen?  Hva med makt i omsorgsrelasjoner? Hva har dåp med omsorg å gjøre? Hvilken plass kan omsorg ha i trosopplæringen? Hvordan kan hverdagsritualer bidra til god omsorg? Forfatterne presenterer både fruktbare teoretiske perspektiver, analyser av praksis og nyutviklede samtaleverktøy. 

Redaktør:
Tormod Kleiven, førsteamanuensis og forskningssjef

Øvrige kapittelforfattere:

Tormod Kleiven, Sjur Isaksen, Trine Klette, Charlotte Delmar, Magne Torbjørnsen og Maria S. Ånonsen.

 


«Sykepleie i kommunehelsetjenesten
Helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie»

Boklansering_sykepleie_til_saken.jpg

Kl. 12:30-14:30

I Norge har kommunale helse- og omsorgstjenester en 150 år lang historie, som startet med menighetssøstrenes ideelle arbeid, og som i dag  utgjør et tyngdepunkt i helsevesenet vårt. Kommunene skal sørge for at både friske og syke blir ivaretatt, og har ansvar for forebygging og helsefremming, pleie, omsorg og behandling.

Sykepleiere har sentrale roller i dette arbeidet. I denne antologien beskrives de to store sykepleietjenestene utenfor institusjon; helsesøstre og hjemmesykepleiere. Foruten historiske og samtidige beskrivelser av disse sykepleietjenestene presenteres og diskuteres sentrale begreper og fenomener fra pasienters, pårørendes, helsepersonells og studenters perspektiv.

Boken har en bred tilnærming og vil være nyttig for både bachelorstudenter, studenter i videreutdanning, masterstudenter, høyskolelektorer og forskere.

Redaktører:
Kari Glavin, ph.d., sykepleier, helsesøster og professor
Edith Roth Gjevjon, ph.d., hjelpepleier, sykepleier og førsteamanuensis

Øvrige kapittelforfattere:

Lisbeth Gravdal Kvarme, Åse Snøtun, Ann-Kristin Fjørtoft, Hilde Egge, Anne Kjersti Myhrene Steffenak, Anne Øverlie, Trude Haugland, Jenny Owe, Mary Kalfoss, Charlotte Delmar, Ingun Pahr, Tormod Kleiven, Helle Nordestgaard Matthiesen, Esther Hjälmhult, Toril Økland, Sidsel Tveiten

Forfatterne er i hovedsak ansatt ved eller har tilknytning til Høyskolen Diakonova.

Omsorgsarbeidets sosiologi

Olsvold_cover.jpg

kl. 14:30 - 15:00

Omsorgsarbeidets sosiologi utforsker forholdet mellom profesjon og profesjonsutøvelse med utgangspunkt i sosiologiske teorier. Forfatterne belyser omsorgsarbeidets mangfoldighet og skiftende betydninger i ulike helse- og omsorgsfelt.

Boken presenterer en rekke begreper og perspektiver som anvendes i analyser av sykepleie, eldreomsorg, barnevern, brukerstyrt personlig assistanse og velferdskommunen.

Omsorgsarbeidets sosiologi diskuterer omsorgens betydning og organisering og går nærmere inn i begreper som håndverksrasjonalitet, usynlig arbeid, profesjonelle handlinger, hverdagsresponsivitet og omsorgsrasjonalitet.

Redaktører
Cecilie Basberg Neumann; ph.d., førsteamanuensis
Nina Olsvold; ph.d., førsteamanuensis
Tove Thagaard; ph.d., professor

Ansvar, utfordringer og muligheter

Fjortoft_cover.jpg

Kl. 15:00 - 15:30

Hjemmesykepleien er en sentral del av dagens helsetjeneste, og stadig flere mottar sykepleie i sitt eget hjem. Hjemmesykepleieren møter enkeltmennesker som trenger hjelp til å mestre hverdagen hjemme. Det innebærer å finne forsvarlige og kreative løsninger i samarbeid med pasientene og de pårørende, og i et tverrprofesjonelt samarbeid.

Det helsefremmende og forebyggende perspektivet er viktig, med vekt på å styrke den enkeltes ressurser og bedringsprosesser.

I 3. utgave av Hjemmesykepleie er hjemmesykepleierens funksjon og ansvar et sentralt tema, sammen med kompetanse og verdier. Boken retter et kritisk blikk mot de nye rammene som er lagt for hjemmesykepleietjenesten, og diskuterer konsekvensene av disse bestemmelsene. Den reviderte utgaven av boken er oppdatert i forhold til samhandlingsreformen og nye lover.

Hensikten med boken er å forberede og inspirere sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter til dette arbeidet: Hvordan er det å jobbe i hjemmesykepleien? Hvordan oppleves det å motta sykepleie i eget hjem? Hva slags tjenester kan ytes i den enkeltes hjem?
Hjemmesykepleie har en pedagogisk fremstilling som gjør stoffet lett tilgjengelig. I tillegg til en god teoretisk presentasjon av de ulike emnene, inneholder boken en rekke praksisfortellinger og spørsmål til videre refleksjon.

Forfatter:
Ann-Kristin Fjørtoft; høgskolelektor, stipendiat ved VID, sykepleier

 

Mer om studiene og høyskolen

Vi tar fremdeles imot søknader til videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom. 

Les mer her

Send søknad her

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Se også fordypningskurset ”Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten” som avholdes i uke 48 og 49.

 

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr kurs til helsesøstre og jordmødre som mangler rekvireringsrett på hormonelle prevensjonsmidler, og/eller ønsker en oppfriskning på tema.

Les mer og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer og søk her