Ordning med personvernombud

Ordning med personvernombud

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har blitt oppnevnt som personvernombud for forskningsprosjekter som gjennomføres helt eller delvis ved Høyskolen Diakonova.

Ombudet skal:

  • føre offentlig tilgjengelig fortegnelse over prosjekter som er meldt til personvernombudet.
  • kontrollere at behandling av personopplysninger skjer i forhold til lovverket.
  • bistå de registrerte med å ivareta deres rettigheter slik de framkommer i personopplysningsloven.

Formålet med avtalen er å etablere en ordning som sikrer forskere og studenter tilgang til og bruk av persondata uten at en kommer i konflikt med gjeldende regelverk, ivareta personvernet for de som berøres av foskningen samt sikre et betryggende opplegg for arkivering av persondata etter at forskningsprosjektene er avsluttet.


Alle forsknings- og studentprosjekt ved Høyskolen Diakonova som skal benytte persondata meldes til NSD. NSD vurderer undersøkelsesopplegget i henhold til personopplysningsloven med forskrifter for å påse at forslag til innsamling, oppbevaring, databehandling, publisering, arkivering samt eventuelle planer om gjenbruk av persondata tilfredsstiller de krav som personopplysningsloven stiller til personvern.

Meldeplikten til Datatilsynet erstattes av meldeplikt til Personvernombudet.

Personvernombudet har tatt i bruk elektronisk meldeskjema for innmelding av forsknings- og studentprosjekt som omfattes av melde- og konsesjonsplikt. Hensikten er å forenkle og effektivisere både innmelding av prosjekt og ombudets saksbehandling.

Det elektroniske meldeskjemaet erstatter vårt tidligere skjema og vi ber om at alle heretter benytter dette ved melding av nye prosjekter.

Ved å skrive inn egen e-postadresse vil man motta en link som brukes til å fylle ut meldeskjema. Linken kan også brukes til å gjenoppta utfyllingen av meldeskjema på et senere tidspunkt, slik at utfyllingen kan gjøres i flere omganger, og av flere personer. Til hvert punkt i skjema gis det utfyllende veiledning. Eventuelle vedlegg til meldeskjema lastes opp til slutt.

 

 

 

Mer om studiene og høyskolen

Hvordan kan vi skape solidaritet og fellesskap i en ny tid? Årets Diakonikonferanse arrangeres i Trondheim 31. oktober til 1. november. 

Les mer og meld deg på

 

Neste runde med fordypningskurset Helsesøster som samfunnsaktør gjennomføres i uke 45 og 46.

Les mer og meld deg på

Veledningskurs

Høyskolen Diakonova tilbyr et fordypningskurs om "Etniske minoriteter; barn, unge og familier i kommunehelsetjenesten i uke 48 og 49. 

Se programmet og meld deg på

 

 

Studietilbudet i kristen sjelesorg er det første kompetansegivende sjelesorgstudium på høyskolenivå i Norge.

Les mer her